หน้าแรก
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9)

สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9)

 

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น2-9) โดยวิธีสอบราคา โดยมีกำหนดการ คือ กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. และเปิดซองสอบราคาวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้สำนักหอสมุดกลางจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9) ดังกล่าวหากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับเงื่อนไขข้อกำหนดรายการและแบบฟอร์มการเสนอราคาได้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 9 ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์