หน้าแรก
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน

1. เงินเหลือจ่าย-เงินจัดสรรโครงการพัฒนาสถาบันฯ กองทุนทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ของ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 1,295,179.45 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus จำนวน 1 ฐาน

2. เงินเหลือจ่าย-เงินอื่นๆ (หน่วยงาน) กองทุนทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ของฝ่ายวิเคราะห์และ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 2,176,525.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน ดังนี้
     2.1 ScienceDirect Online-Elsevier B.V จำนวน 1 ฐาน จำนวนเงิน 462,500.00 บาท
     2.2 McGraw Hill Education: MHEbooklibrary จำนวน 1 ฐาน จำนวนเงิน 419,025.00 บาท
     2.3 Wiley Online Library จำนวน 1 ฐาน จำนวนเงิน 1,295,000.00 บาท

3. เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินจัดสรร กองทุนทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ของฝ่ายวิเคราะห์และ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 610,130.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฐาน ดังนี้
     3.1 Books 24X7 จำนวน 1 ฐาน จำนวนเงิน 501,350.00 บาท
     3.2 McGraw Hill Education :Access Science จำนวน 1 ฐาน จำนวนเงิน 108,780.00 บาท วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,081,834.45 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)

รายละเอียดเพิ่มเติม