หน้าแรก
ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์

ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์

 

แสดงการบันทึกรายละเอียดประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 12 รายการ
รายการข้อมูล คำอธิบาย
1. ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง
2. ชื่อเรื่องร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 12 รายการ
3. วงเงินงบประมาณ (บาท) 5,029,000.00 บาท
4. ราคากลาง (บาท) 5,029,000.00 บาท
5. ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ (บาท) 5,029,000.00 บาท
6. วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2560
7. จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 3 วัน
8. อีเมล์แอดเดรส swe@kmutnb.ac.th
9. ที่อยู่ของเจ้าของโครงการ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
10.จังหวัด กรุงเทพฯ
11.ผู้ทำการบันทึก นางเสาวนีย์ ปทุมชาติ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
12.เอกสารแนบ เอกสารแนบ TOR และราคากลาง/ร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ