หน้าแรก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 932,084.14 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาตลาด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นางสาวพนารมย์ เกียรติลีลานันท์ นางสุกานดา อาบีดิน นางกนกพรรณ ทองรัศมี
6. อื่นๆ (ถ้ามี)

ไฟล์เอกสารแนบ