หน้าแรก
Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://procurement.kmutnb.ac.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ผ่านทางอีเมล์ sawanee.p@lib.kmutnb.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม