หน้าแรก
ทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1

ทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. นำโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผศ.ดร.วีระยุทธ์ พิมภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย

   ช่วงเช้าหลังจากการฟังบรรยาย เรื่อง แนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability Framework) มีการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุ และดำเนิน กิจกรรมที่ 1 ระดมสมองค้นหา จุดมุ่งหมายขององค์กร ด้วยการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสำนักฯ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ในการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมนี้ได้กล่าวถึงคุณค่าของสำนักฯ ที่ก่อตั้งขึ้นมามากกว่า 30 ปี เพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีคุณค่าต่อตนเองในการร่วมปฏิบัติงานในสำนักฯ จนถึงปัจจุบัน จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดจากกลุ่มตนเองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มรับฟังร่วมกัน

   ช่วงบ่ายหลังจากการฟังบรรยาย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กับการพัฒนาองค์กร ภายใต้หลักการ “ยุทธศาสตร์ชาติสู่การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษที่ 21” นั้น ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเหมือนช่วงเช้า และดำเนิน กิจกรรมที่ 2 ระดมความคิดการขับเคลื่อนสำนักหอสมุดกลาง มจพ. สู่วิสัยทัศน์ บนแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้น หรือแม้แต่สิ่งที่คาดว่าจะหมดไปในอนาคต โดยมาจากมุมมองของบุคลากรทุกคน ทุกช่วงอายุ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตั้งไว้ได้ด้วยดี จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวความคิดของตนเองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มรับฟังร่วมกัน

   การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากบุคลากรได้รับความรู้จากการฟังบรรยายแนวทางพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ แล้วนั้น การทำกิจกรรมทั้ง 2 ช่วง โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดได้อย่างเต็มที่ จนช่วงสุดท้ายของแต่ละกิจกรรมมีการนำเสนอสรุปแนวคิดแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มอื่น ๆ ด้วย จึงนับเป็นช่วงเวลากิจกรรมที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้ใช้เวลาพูดคุยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ การนำองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่ห้องสมุดอัจฉริยะ To be Smart Digital Library” ต่อไป