Search All Information

สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. รวมทั้ง Online Database ที่ห้องสมุดและ สกอ.บอกรับ

Keyword Title Author

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่นๆ และสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้

สืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ยืมต่อ จองหนังสือด้วยตนเองข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

บริการที่ได้รับความนิยม

จองห้องออนไลน์

จองห้องติวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก

บริการ DDS

บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

ตรวจสอบ ข้อมูลสมาชิก รายการยืม ต่อการยืมทรัพยากร

ตั้งค่า Proxy

บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผ่าน Proxy สำนักหอสมุดกลาง

เวลาเปิดทำการห้องสมุด

ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ปฏิทินการให้บริการ ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการห้องสมุด กฎระเบียบต่าง ๆ