หน้าแรก
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2114
Email : kanokpan.t@lib.kmutnb.ac.th

นางพัชนี จิตรนอก

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

Tel : 0-2555-2115
Email : patchanee.j@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวจิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2119
Email : jidanun.t@lib.kmutnb.ac.th

นางสุภาภรณ์ ประเสริฐศิลป์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2115
Email : supaporn.p@lib.kmutnb.ac.th

นางจินตนา จอมขวา

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2111
Email : jintana.c@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวปาจรีย์ ศรีสุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2112
Email : pacharee.s@lib.kmutnb.ac.th

นายบัญญัติ แกล้วณรงค์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2109
Email : banyat.k@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวปัทมาศ วิชัยศิริมงคล

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2113
Email : pattamat.v@lib.kmutnb.ac.th

นางสาววรรณวณัชกรณ์ แก้วพฤกษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2116
Email : wanwanchakon.s@lib.kmutnb.ac.th

นายชยา ปุญญเดโช

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2115
Email : chaya.p@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวณัฐฐา ปะตังทะสา

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2113
Email : nattha.p@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2111
Email : laddawan.u@lib.kmutnb.ac.th