หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     “มุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ :To Be Smart Digital Library”

 

พันธกิจ

1. วิเคราะห์ พัฒนา จัดหา จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
3. ให้บริการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญา

    เป็นแหล่งแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกเมื่อเข้าใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ปณิธาน

    มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสู่การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

อัตลักษณ์สำนักหอสมุดกลาง

    ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 

เอกลักษณ์สำนักหอสมุดกลาง

    บริการเป็นเลิศ

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

S – Service บริการเป็นเลิศ
M – Morality เชิดชูคุณธรรม
A – Advancement นวัตกรรมก้าวไกล
R – Resource ทรัพยากรทันสมัย
T – Together รวมใจพัฒนาองค์กร

 

สมรรถนะหลัก

การพัฒนาบริการที่ทันสมัย เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมทำงานเป็นทีม

 


ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566