หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     “มุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ :To Be Smart Digital Library”

 

พันธกิจ

1. พัฒนา จัดหา จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
3. ให้บริการสถานที่สนับสนุนการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญา

    เป็นแหล่งแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สะดวกเมื่อเข้าใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ปณิธาน

    มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียน

 

อัตลักษณ์สำนักหอสมุดกลาง

    ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 

เอกลักษณ์สำนักหอสมุดกลาง

    Excellent Services

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

S – Service บริการเป็นเลิศ
M – Morality เชิดชูคุณธรรม
A – Advancement นวัตกรรมก้าวไกล
R – Resource ทรัพยากรทันสมัย
T – Together รวมใจพัฒนาองค์กร

 

สมรรถนะหลัก

ศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และศักยภาพด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศ