หน้าแรก
คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.พยุง มีสัจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

Tel : 0-2555-2101
Email : phayung.m@itd.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

Tel : 0-2555-2139
Email : vatinee.n@fte.kmutnb.ac.th

ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร

รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2105
Email : rodjarin.r@sci.kmutnb.ac.th