หน้าแรก
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางเสาวนีย์ ปทุมชาติ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

Tel : 0-2555-2108
Email : sawanee.p@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสุชีรา รวยดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Tel : 0-2555-2102
Email : sucheera.r@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวจันทร์เพ็ญ กัลยาวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Tel : 0-2555-2102
Email : chanpen.k@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวอรนุช ใดงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Tel : 0-2555-2106
Email : oranuch.d@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวอภสร ธนาธาดาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-2555-2106
Email : suttada.t@lib.kmutnb.ac.th

นางเฉลียว พ่วงสุข

บุคลากร

Tel : 0-2555-2107
Email : chaliaw.p@lib.kmutnb.ac.th

นายสรณ์พงษ์ ยานสาลี

ช่างเทคนิค

Tel : 0-2555-2107
Email : sornpong.y@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสุภวรรณ กุลธีระนันท์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2121
Email : suphawan.k@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวดุษฎี ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-2555-2104
Email : dutsadee.c@lib.kmutnb.ac.th

จิรายุ งามพจนวงศ์

นักวิชาการพัสดุ

Tel : 0-2555-2102
Email : jirayu.n@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสิรินันท โพธิเสถียร

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2135 หรือ 0-2555-2147
Email : sirinun.p@lib.kmutnb.ac.th

นายพิเชษฐ รัชวงษ์

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2135 หรือ 0-2555-2147
Email : pichet.r@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวพรสินี สุขเฉลิมศรี

พนักงานบริการ

Tel : 0-2555-2106
Email : phonsini.s@lib.kmutnb.ac.th