หน้าแรก
ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ผู้มีสิทธิใช้บริการ
    1. นักศึกษา
    2. บุคลากร
    3. บุคคลภายนอก
    4. นิติบุคคล

สิทธิในการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ
นักศึกษา

    1. ระดับ ปวช.                                 ยืมได้    7 รายการ 10 วัน
    2. ระดับปริญญาตรี                           ยืมได้  10 รายการ 10 วัน
    3. ระดับบัณฑิตศึกษา                        ยืมได้  15 รายการ 15 วัน
บุคลากร
    1. สายวิชาการ                                 ยืมได้ 15 รายการ 1 ภาคการศึกษา
    2. สายสนับสนุนวิชาการ                     ยืมได้   8 รายการ 1 ภาคการศึกษา
    3. ผู้เชี่ยวชาญ/พนักงานราชการ           ยืมได้   7 รายการ 2 เดือน
    4. ลูกจ้างประจำ/พนักงานพิเศษ           ยืมได้   5 รายการ 2 เดือน
    5. อาจารย์พิเศษ                              ยืมได้   7 รายการ 1 เดือน
บุคคลภายนอก
    1. บุคคลทั่วไป ไม่อนุญาต ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทออกจากห้องสมุด ยกเว้นการยืมเพื่อการทำสำเนาเท่านั้น
    2. ศิษย์เก่าหรือข้าราชการบำนาญ/ผู้เกษียณอายุ ยืมได้ 5 รายการ 15 วัน (วางเงินประกันจำนวน 2 เท่า ของรายการทรัพยากรสารสนเทศ)


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่