หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 03:04 เข้าใช้ 155,603 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 29,302 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 15,323 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 13,033 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 26,325 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 7,884 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 20,361 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 3,168 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 4,301 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 7,176 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 2,135 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:30 เข้าใช้ 6,635 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 9,699 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 3,812 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 2,428 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 2,244 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 3,664 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 1,446 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:48 เข้าใช้ 6,717 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 26 ก.ย. 2566 02:29 เข้าใช้ 592 view

คู่มือการใช้งาน -