หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:08:32 เข้าใช้ 109,956 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:07:33 เข้าใช้ 24,136 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 15:03:22 เข้าใช้ 12,671 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:20:29 เข้าใช้ 10,363 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 15:18:28 เข้าใช้ 21,471 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 13:39:55 เข้าใช้ 6,068 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 13:20:29 เข้าใช้ 15,101 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 13:41:32 เข้าใช้ 2,217 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 23 ก.ค. 2564 เวลา 23:03:58 เข้าใช้ 2,558 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 13:34:30 เข้าใช้ 5,361 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 01:46:10 เข้าใช้ 1,488 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:43:21 เข้าใช้ 5,363 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:58:40 เข้าใช้ 5,292 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 23 ก.ค. 2564 เวลา 23:03:54 เข้าใช้ 2,223 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 07:19:35 เข้าใช้ 1,565 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 23 ก.ค. 2564 เวลา 23:03:55 เข้าใช้ 1,706 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 09:47:03 เข้าใช้ 2,534 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 23 ก.ค. 2564 เวลา 09:53:38 เข้าใช้ 712 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:37:38 เข้าใช้ 1,367 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2564 เวลา 14:15:07 เข้าใช้ 31 view

คู่มือการใช้งาน -