หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

OpenAthens

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 22:01 เข้าใช้ 2,119 view

คู่มือการใช้งาน    -   


จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 22:03 เข้าใช้ 172,706 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 21:47 เข้าใช้ 31,792 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 17:08 เข้าใช้ 16,230 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 12:14 เข้าใช้ 13,587 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 21:45 เข้าใช้ 27,918 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 16:36 เข้าใช้ 8,668 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 21:42 เข้าใช้ 22,664 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 18:34 เข้าใช้ 3,472 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 12:51 เข้าใช้ 4,900 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 14 ก.ค. 2567 13:42 เข้าใช้ 2,466 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 10:00 เข้าใช้ 7,996 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 21:11 เข้าใช้ 24,799 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการจัดอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 12:56 เข้าใช้ 4,667 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 13 ก.ค. 2567 13:02 เข้าใช้ 2,448 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 16:21 เข้าใช้ 4,068 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 17:15 เข้าใช้ 1,754 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 05:54 เข้าใช้ 222 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 19:55 เข้าใช้ 377 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการช่วยตรวจบรรณานุกรม (Bib.check)

เข้าล่าสุด : 15 ก.ค. 2567 21:48 เข้าใช้ 499 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 13 ก.ค. 2567 00:42 เข้าใช้ 809 view

คู่มือการใช้งาน -