หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:46:16 เข้าใช้ 109,739 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:45:24 เข้าใช้ 23,727 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:36:52 เข้าใช้ 12,342 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:48:15 เข้าใช้ 9,966 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:50:02 เข้าใช้ 20,873 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:24:48 เข้าใช้ 5,850 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 16 พ.ค. 2564 เวลา 20:49:11 เข้าใช้ 14,625 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:39:31 เข้าใช้ 2,113 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:47:46 เข้าใช้ 2,301 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:20:00 เข้าใช้ 5,087 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:47:48 เข้าใช้ 1,411 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:47:42 เข้าใช้ 5,274 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:32:52 เข้าใช้ 4,972 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:33:02 เข้าใช้ 2,142 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 00:41:46 เข้าใช้ 1,497 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:05:35 เข้าใช้ 1,662 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 16 พ.ค. 2564 เวลา 18:47:55 เข้าใช้ 2,357 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 16 พ.ค. 2564 เวลา 21:51:55 เข้าใช้ 567 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 17 พ.ค. 2564 เวลา 01:53:43 เข้าใช้ 961 view

คู่มือการใช้งาน -