หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 11:35 เข้าใช้ 140,322 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 10:47 เข้าใช้ 27,815 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 11:15 เข้าใช้ 14,652 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 11:05 เข้าใช้ 12,484 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 11:29 เข้าใช้ 25,327 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 22:06 เข้าใช้ 7,421 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 21:54 เข้าใช้ 19,209 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 10:52 เข้าใช้ 2,940 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 09:15 เข้าใช้ 4,038 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 08:51 เข้าใช้ 6,787 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 03:45 เข้าใช้ 1,979 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 09:33 เข้าใช้ 6,374 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 11:12 เข้าใช้ 8,472 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 22 มี.ค. 2566 00:21 เข้าใช้ 3,511 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 05:06 เข้าใช้ 2,203 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 16:53 เข้าใช้ 2,107 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 10:52 เข้าใช้ 3,428 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 10:52 เข้าใช้ 1,323 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2566 11:33 เข้าใช้ 4,932 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 26 มี.ค. 2566 10:52 เข้าใช้ 465 view

คู่มือการใช้งาน -