หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 01 ธ.ค. 2564 เวลา 03:33:33 เข้าใช้ 110,459 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 17:12:17 เข้าใช้ 24,807 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 15:13:54 เข้าใช้ 13,428 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 17:32:20 เข้าใช้ 11,206 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 21:54:07 เข้าใช้ 23,250 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 23:12:52 เข้าใช้ 6,542 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 23:13:38 เข้าใช้ 16,703 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 29 พ.ย. 2564 เวลา 21:27:55 เข้าใช้ 2,430 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 12:15:59 เข้าใช้ 3,024 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 15:09:14 เข้าใช้ 5,939 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 11:57:44 เข้าใช้ 1,646 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 29 พ.ย. 2564 เวลา 18:59:55 เข้าใช้ 5,760 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 01 ธ.ค. 2564 เวลา 02:17:01 เข้าใช้ 6,167 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 15:52:44 เข้าใช้ 2,476 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 29 พ.ย. 2564 เวลา 19:11:13 เข้าใช้ 1,719 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 17:55:47 เข้าใช้ 1,849 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 03:32:44 เข้าใช้ 3,000 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 15:30:49 เข้าใช้ 1,056 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 01 ธ.ค. 2564 เวลา 04:10:37 เข้าใช้ 2,682 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 30 พ.ย. 2564 เวลา 08:39:24 เข้าใช้ 162 view

คู่มือการใช้งาน -