หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

OpenAthens

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 14:03 เข้าใช้ 945 view

คู่มือการใช้งาน    -   


จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 14:11 เข้าใช้ 167,181 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 14:15 เข้าใช้ 30,930 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 14:01 เข้าใช้ 15,876 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 10:43 เข้าใช้ 13,448 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 14:16 เข้าใช้ 27,194 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 22:54 เข้าใช้ 8,353 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 10:15 เข้าใช้ 21,661 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 06:31 เข้าใช้ 3,344 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 15:21 เข้าใช้ 4,599 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 08:41 เข้าใช้ 7,449 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 06:31 เข้าใช้ 2,323 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 14:23 เข้าใช้ 7,309 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 18:47 เข้าใช้ 23,735 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการจัดอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 08:41 เข้าใช้ 4,453 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 23:38 เข้าใช้ 2,364 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 06:30 เข้าใช้ 3,881 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 01:12 เข้าใช้ 1,581 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

เข้าล่าสุด : 02 มี.ค. 2567 09:24 เข้าใช้ 52 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 13:52 เข้าใช้ 71 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการช่วยตรวจบรรณานุกรม (Bib.check)

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 11:13 เข้าใช้ 78 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 15:42 เข้าใช้ 718 view

คู่มือการใช้งาน -