หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 14:52 เข้าใช้ 129,134 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 13:46 เข้าใช้ 26,641 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 10:59 เข้าใช้ 14,258 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 13:17 เข้าใช้ 12,095 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 13:19 เข้าใช้ 24,715 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 12:35 เข้าใช้ 7,119 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 11:59 เข้าใช้ 18,123 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 04:15 เข้าใช้ 2,779 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 13:14 เข้าใช้ 3,741 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 08:47 เข้าใช้ 6,503 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 04:15 เข้าใช้ 1,854 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 04:04 เข้าใช้ 6,229 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 14:46 เข้าใช้ 7,581 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 12:15 เข้าใช้ 3,299 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 10:43 เข้าใช้ 2,065 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 04:04 เข้าใช้ 2,020 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 04:04 เข้าใช้ 3,316 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 09:03 เข้าใช้ 1,243 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 14:12 เข้าใช้ 4,056 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 06 ธ.ค. 2565 08:19 เข้าใช้ 387 view

คู่มือการใช้งาน -