หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 22:55:36 เข้าใช้ 110,226 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:13:57 เข้าใช้ 24,529 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:08:26 เข้าใช้ 13,134 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:14:37 เข้าใช้ 10,872 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 23:48:12 เข้าใช้ 22,630 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:50:14 เข้าใช้ 6,321 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:41:42 เข้าใช้ 16,198 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 17 ก.ย. 2564 เวลา 23:38:18 เข้าใช้ 2,322 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 15:10:59 เข้าใช้ 2,777 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 23:50:22 เข้าใช้ 5,645 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 17 ก.ย. 2564 เวลา 23:38:20 เข้าใช้ 1,564 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 12:53:31 เข้าใช้ 5,570 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:15:19 เข้าใช้ 5,707 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 22:46:33 เข้าใช้ 2,310 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 17 ก.ย. 2564 เวลา 23:38:17 เข้าใช้ 1,639 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 17 ก.ย. 2564 เวลา 23:38:17 เข้าใช้ 1,775 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 20 ก.ย. 2564 เวลา 23:38:20 เข้าใช้ 2,785 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:24:54 เข้าใช้ 903 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2564 เวลา 00:09:00 เข้าใช้ 2,148 view

คู่มือการใช้งาน -   


English corner

เข้าล่าสุด : 18 ก.ย. 2564 เวลา 01:18:19 เข้าใช้ 87 view

คู่มือการใช้งาน -