หน้าแรก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

นายจีระพล คุ่มเคี่ยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2000 หรือ 0-2555-2117
Email : jeerapol.k@lib.kmutnb.ac.th

นางศศิกัญญา ทองรักษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

Tel : 0-2555-2000 หรือ 0-2555-2122
Email : sasikanya.t@lib.kmutnb.ac.th

นายกิตตินันท์ ธิติมาพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2118
Email : kittinan.t@lib.kmutnb.ac.th

นายยุทธชัย สมมุติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel : 0-2555-2117
Email : yuttachai.s@lib.kmutnb.ac.th

นายคุณากร สุทธิกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel : 0-2555-2120
Email : kunakron.s@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวแสงเดือน บำรุงภูมิ

นักวิชาการศึกษา

Tel : 0-2555-2118
Email : sangduan.b@lib.kmutnb.ac.th

นายธงไชย สัมพันธ์วัฒนชัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

Tel : 0-2555-2124
Email : thongchai.s@lib.kmutnb.ac.th

นายกิตติศักดิ์ วงษ์เพ็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel : 0-2555-2117
Email : kittisak.w@lib.kmutnb.ac.th