หน้าแรก
รศ.ดร.พยุง ผู้อำนวยการนำทีมให้การต้อนรับ ผศ. ดร.อำภาพรรณ ทีมบริหารและบุคลากรจาก สำนักหอสมุดกลาง สจล. เข้าศึกษาดูงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.พยุง ผู้อำนวยการนำทีมให้การต้อนรับ ผศ. ดร.อำภาพรรณ ทีมบริหารและบุคลากรจาก สำนักหอสมุดกลาง สจล. เข้าศึกษาดูงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บรรยากาศช่วงระหว่างรอผู้ศึกษาดูงานเข้าร่วมในห้องประชุมออนไลน์นั้น เริ่มต้นอย่างอบอุ่นด้วยการพูดคุยระหว่าง รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กับ ผศ. ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกเหนือจากการทักทายกัน ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องการบริหารงานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ จนล่วงเลยเข้าสู่เวลา 09.30 น. เข้าสู่ช่วงพิธีการ ด้วยการกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแก่ทีมบริหาร และบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นเป็นช่วงกล่าวแนะนำตัวของทีมบริหาร และบุคลากรจากทั้ง 2 หน่วยงาน

หลังจากการทำความรู้จักกันแล้ว รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังมีการนำเสนอนโยบายตลอดจนกิจกรรมของคณะกรรมการฯ รวมถึงรางวัลต่าง ๆ ที่เป็นความภาคภูมิใจของสำนักฯ ได้แก่ เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประกาศนียบัตร Carbon Neutral และรางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางนั่นเอง จากนั้น ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) นำเสนอ การดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่งทำให้สะท้อนตัวตนของสำนักฯ ได้อย่างชัดเจนขึ้น ทั้งด้านที่ควรพัฒนา หรือด้านโดดเด่นก็ตาม จากนั้นมีการแนะนำโครงสร้างองค์กร และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของสำนักฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน จากสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ จากฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ด้านรูปแบบบริการ จากฝ่ายบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบบริหารจัดการของสำนักฯ ที่บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นผู้พัฒนาระบบเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากทีม สจล. เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ทาง ผศ. ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของสำนักหอสมุดกลาง สจล. แก่ทีมบริหาร และบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มจพ. รับชมอีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมศึกษาดูงานวันนี้ เป็นช่วงซักถามข้อสงสัย ซึ่งทางทีมบริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง สจล. ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินงานจัดหาแอปพลิเคชัน MYLOFT ที่สำนักหอสมุด มจพ. ให้บริการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม และระบบต่าง ๆ  ที่ทางทีมสำนักหอสมุดกลาง มจพ. พัฒนาขึ้นเอง นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่น่าประทับใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดการบริหารงานภายในสำนักฯ ได้เป็นอย่างดี

แม้ว่าทั้ง 2 หน่วยงานยังไม่เคยพบกัน แต่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนางานของสำนักฯ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดีขึ้น หวังว่าทางสำนักหอสมุดกลาง มจพ. จะมีโอกาสได้ต้อนรับ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแบบพบหน้า และพูดคุยกันที่ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. อีกครั้ง