หน้าแรก
สำนักหอสมุดเปิดโลก “จักรวาลนฤมิต”

สำนักหอสมุดเปิดโลก “จักรวาลนฤมิต”

 

  3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.15 น. – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา ขานรับนโยบายรองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ ในเรื่อง แนวคิดการพัฒนางานห้องสมุดไปกับโลก Metaverse (เมตาเวิร์ส) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

 

 

   โดยวันนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการสร้างพื้นที่เสมือนจริง ด้วยการนำภาพบริเวณ SMART SPACE จากชั้น 7 สำนักหอสมุดกลางมาเป็นต้นแบบ และให้แต่ละคนสร้างภาพจำลองเสมือนจริง (Avatar) ของตนเอง จากนั้นเดินชมพื้นที่ในโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีว่าบุคลากรของสำนักฯ พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปสู่วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ :To Be Smart Digital Library” ดังที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน yes