หน้าแรก
ทีมวิทยากรให้ทำการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR)  หลังจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ

ทีมวิทยากรให้ทำการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR)  หลังจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ

 

     24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. หลังจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ของทีมบริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (17 ธันวาคม 2564) ทางทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงได้โอกาสขอให้ทำการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR)  หลังจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ และให้ข้อเสนอในการดำเนินงานระยะต่อไป

 

 

    กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ แจ้งทางทีมบริหารสำนักฯ ในการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กร ด้วยมิติ VRIO Model เพื่อให้เห็นภาพและแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการกำหนดกลยุทธ์ให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นด้วย หลังจากนั้นให้หาโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) โดยพิจารณาจากจุดอ่อน และอุปสรรค (Intelligent Risk) สำนักฯ ซึ่งได้จัดทำไว้บ้างแล้วในกิจกรรมที่ผ่านมา แต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงขอให้นำกลับมาพิจารณา ทบทวนอีกครั้ง ดังนั้น เพื่อไม่ให้การพัฒนาองค์กรเกิดความล่าช้าจนเกินไป ผศ.ดร.สุภัทร แนะนำว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นควรมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน เดือนมกราคม 2565 แล้วจึงต่อด้วยการจัดทำ Balanced Scorecard ระดับฝ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้

 

 

     ต่อมา ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมภาภรณ์ ได้ยกตัวอย่าง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ และทำความเข้าใจกับบุคลากรสำนักฯ ให้ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้นำพาสำนักฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ (มุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัล : To be Smart Digital Library) ที่ตั้งไว้ได้

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened