หน้าแรก
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ

   เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ ครั้งที่ 1 รอบปีการศึกษา 2564 ทำกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเรียงหนังสือบนชั้น ตามหลักเกณฑ์การจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC : Library of Congress Classification) เพื่อดำเนินงานตามตัวชี้วัดเฉพาะส่วนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงสะท้อนอัตลักษณ์และการปฏิบัติงานจริงตามตัวชี้วัดในแผนคำรับรองฯ คือ ร้อยละของความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ทั้งนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการในการค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่อีกด้วย