หน้าแรก
ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 1

ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 1

     วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" เป็นวันที่ 1 ณ บริเวณ ระเบียงชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง

     ด้วยช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการปิดสถานที่ทำให้ต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ภายในสำนักหอสมุดกลาง ในกิจกรรมที่เคยผ่านมา มีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สวยงามเหมือนเดิม ทางคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มดำเนินงานกิจกรรมนี้ขึ้น โดยบุคลากรช่วยกันทำหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นการปรุงดิน เพื่อนำไปเติมในกระถาง การใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช การตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ ตลอดจนย้ายกระถางต้นไม้สำหรับต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นจากการเพาะปลูกในกิจกรรมที่ผ่านมาด้วย...

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley