หน้าแรก
บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Green Library, EdPEx ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมบริการ ในรูปแบบออนไลน์

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Green Library, EdPEx ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมบริการ ในรูปแบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด, คุณอรพรรณ การคนซื่อ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ, คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และคุณวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ เลขานุการ