หน้าแรก
การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำ EdPEx 2022 ในรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำ EdPEx 2022 ในรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำ EdPEx 2022 ในรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. #libkmutnb