หน้าแรก
คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น.

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บุคลากร และรองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร