หน้าแรก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลกับทางสภาวิศวกร ผ่านการ Live ณ สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลกับทางสภาวิศวกร ผ่านการ Live ณ สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ ในการนี้ ได้แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาต่างประเทศที่บอกรับ นวัตกรรมบริการ พื้นที่ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ที่สามารถสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน