หน้าแรก
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-15.45 น.

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-15.45 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนองานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่บริการของสำนักหอสมุดกลาง แก่คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อ