หน้าแรก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา