หน้าแรก
คณะผู้บริการสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเตรียมนำระบบ EdPEx มาใช้งาน”

คณะผู้บริการสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเตรียมนำระบบ EdPEx มาใช้งาน”

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเตรียมนำระบบ EdPEx มาใช้งาน” ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.