หน้าแรก
ครงการทบทวน เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ครงการทบทวน เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการทบทวน เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
#libkmutnb