หน้าแรก
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อ ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมบริการ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหอประวัติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง