หน้าแรก
อบรม เรื่อง วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสำนักหอสมุดกลาง ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

อบรม เรื่อง วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสำนักหอสมุดกลาง ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 5 อบรม เรื่อง วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนิติกร นิตยาชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#libkmutnb