หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งาน OPAC, UC, TDC, ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect และโปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งาน OPAC, UC, TDC, ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect และโปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าอบรม เรื่อง การใช้งาน OPAC, UC, TDC, ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect และโปรแกรม EndNote ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โดย คุณวิชยา วรรณสิทธิ์ วิทยากร และคุณนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากร
#libkmutnb