หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง สื่อ Digital Object เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง สื่อ Digital Object เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ โพธิปัทมะ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าศึกษาสื่อ Digital Object เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น.
โดย คุณแสงเดือน บำรุงภูมิ นักวิชาการศึกษา และคุณยุทธชัย สมมุติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยากร
#libkmutnb