หน้าแรก
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซเคิล) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซเคิล) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซเคิล) ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานกล้า ลีระกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั้งบุคลากรและนักศึกษา มจพ. รวมทั้งสิ้น 44 ผลงาน โดยผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ มีทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่
ประเภทบุคลากร
รางวัลชนะเลิศ นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง ผลงาน Green Flower Pot 1 (กระถางรักษ์โลก)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางธนิญา ธรรมกิจ ผลงาน Mini Green Aquarium
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจีระพล คุ่มเคี่ยม ผลงาน โคมไฟยุค Digital
รางวัลชมเชยอันดับ 1 นายพิเชษฐ รัชวงษ์ ผลงาน กังหันเจ้าพายุ
รางวัลชมเชยอันดับ 2 นายสุรศักดิ์ ชื่นเทศ ผลงาน โคมไฟฟ้า จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวกริ่งเเก้ว ศรีทองคำ ผลงาน 牡丹 (โบตั๋น)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัญญพัชร คชาชัย ผลงาน โมบายจากกระดาษลัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนลินรัตน์ เมฆพัด ผลงาน ตะข่ายดักฝันในเทพนิยาย
รางวัลชมเชยอันดับ 1 นางสาวกนกพิชญ์ รอดประยูร ผลงาน Pacific Blue
รางวัลชมเชยอันดับ 2 นางสาวสกาวรัตน์ จิตต์พิมลกุล ผลงาน Star Clock
ทางคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านที่ส่งผลงานกันเข้ามา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และลักษณะนิสัยการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วมาร่วมสนุกกันอีกในกิจกรรมต่อไปนะคะ!