หน้าแรก
โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 1 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 1 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 1 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
วิทยากรโดย คุณคุณากร สุทธิกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ช่วยวิทยากรโดย คุณยุทธชัย สมมุติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณแสงเดือน บำรุงภูมิ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา