หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
โดย คุณนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร
#libkmutnb