หน้าแรก
โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.00-15.30 น.

โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.00-15.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานระดับสากลต่อไป ทั้งยังร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล The IFLA Green Library Award 2020 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.00-15.30 น.
โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด, คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการ, คุณลมัย ประคอนสี หัวหน้าแผนกเทคนิค, คุณดาวรัตน์ แท่นรัตน์ หัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ และคุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หัวหน้าแผนกพัฒนา พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับ