หน้าแรก
กิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 2 ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

กิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 2 ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 2 ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรได้ร่วมกันบริจาคต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เปลี่ยนกระถาง ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.