หน้าแรก
โครงการ 7ส สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (Big Cleaning Day) ณ สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการ 7ส สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (Big Cleaning Day) ณ สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร พร้อมด้วยแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (Big Cleaning Day) ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.