หน้าแรก
ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจักรชัย เชื้อสวย จาก NEW KNOLEDGE INFORMATION CO.,LTD. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.