หน้าแรก
คณะเยี่ยมชมชาวต่างประเทศ จากโครงการ International Cultural Exchange Program มหาวิทยาลัย The Management and Science University (MSU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

คณะเยี่ยมชมชาวต่างประเทศ จากโครงการ International Cultural Exchange Program มหาวิทยาลัย The Management and Science University (MSU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวต่างประเทศ จากโครงการ International Cultural Exchange Program ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย The Management and Science University (MSU) สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี มจพ.
พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม โดยคุณจีระพล คุ่มเคี่ยม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา และนำเสนองานด้านการบริการของสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น.