หน้าแรก
ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวล

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวล

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.