หน้าแรก
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมอบรม “ความสุขในการทำงานสร้างได้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย และในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยวิทยากร