หน้าแรก
คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายมาณิช อินทฉิม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ