หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30-09.00 น

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30-09.00 น

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ตอบแทนสังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี นำทีมโดย คุณธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง โดยมีคุณเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30-09.00 น.

พร้อมแนะนำเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า รู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็นอย่างดี