หน้าแรก
โครงการทำบุญครบรอบ 22 ปี อาคารสิรินธร ณ อาคารสิรินธร ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-13.00 น.

โครงการทำบุญครบรอบ 22 ปี อาคารสิรินธร ณ อาคารสิรินธร ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-13.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการทำบุญครบรอบ 22 ปี อาคารสิรินธร ณ อาคารสิรินธร ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-13.00 น.