หน้าแรก
ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ณ ห้องประชุม A415 ชั้น 4 อาคาร 46A คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. และอาจารย์ ดร.พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ผู้ดำเนินรายการ