หน้าแรก
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 หัวข้อ “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว” (Agile library : the adaptive learning agent) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องคอนเสิร์ตฮอล อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566

และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ได้เป็นตัวแทนรับมอบธงเจ้าภาพจัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2567 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ์และสายงานที่เกี่ยวข้อง ของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้พบปะ ปรึกษาหารือ ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ส่งมอบธง