หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน นำทีมโดย คุณธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
พร้อมแนะนำเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นอย่างดี