หน้าแรก
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนิติกร นิตยาชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ