หน้าแรก
คณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

คณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

องศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน องค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินหน่วยงาน ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง มจพ.