หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาอังกฤษ) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-10.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาอังกฤษ) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-10.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาอังกฤษ) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมแนะนำเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณณัฐนันท์ บัวเอี่ยม บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-10.00 น.